FixMyStreet Conditions of Use

Mae torri unrhyw un o'r rheolau isod yn debygol o arwain yn uniongyrchol at atal eich cyfrif fel na fyddwch bellach yn gallu gwneud adroddiadau neu ddiweddariadau ar FixMyStreet. Mewn rhai achosion, gall torri'r rheolau hyn arwain at gamau cyfreithiol yn cael eu cymryd yn eich erbyn gan yr awdurdodau neu unigolyn sy’n cwyno. Os gwelwch yn dda byddwch yn ymwybodol y gallai FixMyStreet fod yn ofynnol yn gyfreithiol - mewn amgylchiadau eithriadol - i ddatgelu eich gwybodaeth gofrestru a/neu eich cyfeiriad IP i'r awdurdodau.

Os gwelwch yn dda, sicrhewch bod eich adroddiadau a diweddariadau yn berthnasol, chwaethus a sifil:

  • Dim sylwadau enllibus. Sylw enllibus yw un sydd yn gallu niweidio enw da person neu sefydliad. Os cewch chi eich erlyn yn llwyddiannus, gallech fod yn atebol am iawndal a chostau sylweddol.
  • Peidiwch ag amharu ar bobl eraill yn eich adroddiadau. Ni ddylai Fix My Street cael ei ddefnyddio ar gyfer adroddiadau sy'n amharu ar berson; ni ddylech nodi unrhyw un fel drwgweithredwr gydag enw, disgrifiad neu gyfeiriad. Ni ddylid defnyddio FixMyStreet i hysbysu ymddygiad gwrthgymdeithasol, creulondeb i anifeiliaid, troseddau parcio, gweithgaredd troseddol ac ati - yn aml, fe welwch chi fod gan eich cyngor linell teleffon ar gyfer y rheiny, neu efallai y bydd yn well cysylltu'n uniongyrchol â'r heddlu.
  • Peidiwch â phostio negeseuon sy’n aflonyddu, anghyfreithlon, enllibus, sarhaus, bygythiol, niweidiol, anweddus, cableddus, gogwyddo'n rhywiol, homoffobig neu’n hiliol.
  • Peidiwch â dynwared pobl eraill. Gall adroddiadau neu sylwadau a bwriadwyd i edrych fel pe baen nhw'n gan rywun arall eich gadael yn agored i gyfraith difwyno
  • Peidiwch ddefnyddio'r wefan fel lle i wyntyllu cwynion personol am bobl neu sefydliadau eraill.
  • Dim rhegi. Mae pobl o bob oedran yn darllen ac yn cyfrannu at FixMyStreet. Peidiwch â defnyddio rhegfeydd na geiriau eraill a all tramgwyddo.
  • Dim negeseuon sbam neu orlifo. Peidiwch ail-bostio'r un neges, neu negeseuon tebyg iawn, fwy nag unwaith.
  • Byddwch yn ymwybodol bod adroddiadau a diweddariadau FixMyStreet yn cael eu harddangos yn gyhoeddus ar y wefan. Am y rheswm hwn, peidiwch â chynnwys manylion personol fel eich cyfeiriad chi ( neu rywun arall) neu rif ffôn yn eich adroddiad cychwynnol - gellir darparu y rhain pan mae’r cyngor yn cysylltu gyda chi. Mae hyn er eich diogelwch eich hun a diogelwch pawb sy'n defnyddio’r gwasanaeth. Gellir gwneud pob adroddiad a diweddariad yn ddienw trwy ddadwneud y bocs 'Dangos fy enw'n gyhoeddus'.
  • Siaradwch â phobl eraill ar-lein gyda'r un fath o warineb ag oddi-ar-lein. Mae FixMyStreet yn caniatáu gwneud sylwadau dienw ond ni ddylid byth ddefnyddio anhysbysrwydd fel gorchudd ar gyfer sylwadau amhriodol neu ddifrïol.